Björkdalsgruvan AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Norrberget K nr 1 kom in till Bergsstaten den 19 april 2017. Den beviljade koncessionen ger Björkdalsgruvan AB rätt till utvinning och tillgodogörande av guld.  Giltighetstiden för Norrberget K nr 1 löper i tjugofem år från den 25 januari 2019.

Fyndigheten Norrberget K nr 1 är lokaliserad cirka 4,5 km öster om Björkdalsgruvan AB:s befintliga gruvverksamhet nordväst om Skellefteå.  Den planerade brytningen av Norrberget-fyndigheten kommer att ske i dagbrott. Krossning och anrikning av malmen kommer att utföras vid Björkdalsgruvans befintliga tillståndsgivna verksamhet. För transporter mellan Norrberget K nr 1 och Björkdalsgruvans befintliga verksamhet kommer en ny väg, cirka 6,5 km, att anläggas.

Det område där Norrberget K nr 1 är beläget berör inte något utpekat riksintresse. Koncessionsområdet ligger inom Svaipa samebys vinterbetesmarker, huvudflyttlederna är belägna norr om fyndigheten. Cirka 2 km öster om koncessionsområdet finns ett utpekat riksintresse för rennäring, Vorsberget.

Samråd i enlighet med 8 kap. 1 § tredje stycket minerallagen har genomförts med länsstyrelsen i Västerbotten, länsstyrelsen har tillstyrkt den sökta koncessionen. Länsstyrelsen anser att den planerade gruvverksamheten är viktig för regionen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och att det är fördelaktigt med samnyttjande av befintliga tillståndsgivna anläggningar inom Björkdalsgruvans redan etablerade verksamhet.

Enligt länsstyrelsens ställningstagande vid tillämpningen av 3 kap. 1 § miljöbalken, med utgångspunkt i bedömningen att en gruvetablering inte kommer att leda till påtaglig skada på rennäringen, anser länsstyrelsen att det sökta området är väl lämpat för en bearbetningskoncession. För att minska den kumulativa påverkan på rennäringen som en ytterligare etablering i området kommer att medföra har länsstyrelsen föreslagit att koncessionen ska förenas med villkor. Bergmästaren har därför beslutat att förena koncessionsbeslutet med föreslagna villkor vilket innebär en skyldighet för Björkdalsgruvan AB att genomföra samråd med Svaipa sameby inför etableringen av verksamheten samt under den tid gruvan är i drift.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till och med den 5 mars 2019.