Tertiary Gold Ltd:s ansökan om bearbetningskoncession för området Kyrkberget K nr 1 kom in till Bergsstaten den 30 juni 2014. Efter samråd med länsstyrelsen Västerbotten, som tillstyrkte koncessionen, beslutade bergmästaren den 18 februari 2016 att bevilja den sökta koncessionen. Länsstyrelsens ställningstagande och bergmästarens beslut omfattade endast det sökta koncessionsområdet. Beslutet överklagades till regeringen av Ubmeje Tjeälddie sameby och Urbergsgruppen.

Regeringen beslutade den 1 december 2016 att upphäva det överklagade beslutet och att lämna ärendet tillbaka till bergmästaren för ny behandling. Skälen för regeringens beslut var att rättsläget i fråga om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om bearbetnings-koncession har förtydligats genom Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 22 februari 2016 i mål nr 2047-14. I Högsta förvaltningsdomstolens dom klargörs att prövningen av en bearbetningskoncession enligt minerallagen ska omfatta det sökta koncessionsområdet samt markanvändning för driftsanläggningar för den planerade verksamheten och eventuell påverkan på angränsande Natura 2000-områden.

Vid den nya behandlingen av ärendet har Tertiary Gold Ltd efter begäran från Bergsstaten lämnat kompletterande uppgifter om markanvändning för samtliga driftsanläggningar och vägar för den planerade verksamheten och redogörelse för verksamhetens eventuella påverkan på näraliggande skyddade områden.

I närheten till det planerade verksamhetsområdet finns Natura 2000-området Kyrkbergstjärnen och naturreservatet Kyrkberget. Etableringsområdet utgör kärnområde för Ubmeje Tjeälddie sameby med flera funktioner varav vissa är utpekade som riksintresse för rennäringen.

Länsstyrelsen Västerbotten har vid samrådsförfarandet bedömt att det inte krävs någon prövning av Natura 2000-tillstånd beträffande Kyrkbergstjärnen. Koncessionsområdet är beläget inom område utpekat som riksintresse värdefulla ämnen och material samt riksintresse rennäring. Länsstyrelsen vidhåller den bedömning som gjordes vid intresseavvägningen enligt 3 kap. 10 § miljöbalken år 2015, d vs att samexistens är möjlig inom koncessionsområdet under förutsättning att det vidtas långtgående försiktighetsåtgärder till skydd för rennäringen. Men eftersom sand- och klarningsmagasinet ska placeras inom ett område som enbart är utpekat som riksintresse för rennäringen, och att den utformningen bedöms medföra påtaglig skada för rennäringen tillstyrker länsstyrelsen inte koncessionen.

Bergmästaren har beaktat de synpunkter som Tertiary Gold Ltd har framfört beträffande de samhällsekonomiska aspekterna t ex arbetstillfällen och att flusspat är ett kritiskt material som behövs för välfärden men har inte funnit skäl att frångå länsstyrelsens bedömning. Att utformningen av den planerade verksamheten innebär påtaglig skada för rennäringen enligt länsstyrelsens bedömning har varit avgörande för bergmästarens beslut. Då samexistens inte bedöms vara möjlig på grund av placeringen av sand- och klarningsmagasinet och då länsstyrelsen anser att det inte finns tillräckliga skyddsföreskrifter att föreslå för att förhindra påtaglig skada på rennäringen har bergmästaren beslutat att avslå Tertiary Gold Ltd:s ansökan om bearbetningskoncession för området Kyrkberget K nr 1.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)