Boliden Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Kristineberg K nr 6 kom in till Bergsstaten den 12 december 2017. Efter begäran från Bergsstaten har komplettering avseende reviderad koncessionskarta och förtydliganden avseende behovet av driftsanläggningar och transportväg för den sökta koncessionen lämnats in av sökanden.

Koncessionsområdet är beläget i nära anslutning till Boliden Mineral AB:s befintliga gruvverksamhet i Kristineberg och ligger cirka 4 km från Kristinebergs samhälle. Fyndigheten Kristineberg K nr 6 är beläget inom ett område som är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

Enligt Boliden Mineral AB är den planerade brytningen av mineraliseringen, som kommer att bestå av underjordsbrytning, en fortsättning och utökning av pågående verksamhet i Kristinebergs gruva. Malmen kommer att transporteras till Boliden Mineral AB:s anrikningsverk i Boliden. En ny väg kommer att anläggas för transporter till och från fyndigheten och inom koncessionsområdet planeras ett ventilationsschakt. Övriga tillkommande driftsanläggningar, t ex malmupplag, tillfälligt gråbergsupplag och bassäng, kommer att anläggas inom ett nytt industriområde som ligger inom område för tidigare beviljad bearbetningskoncession.

Bergsstaten har i enlighet med 8 kap. 1 § tredje stycket minerallagen genomfört samråd med den länsstyrelse där koncessionen är belägen och begärt yttrande från länsstyrelsen i Västerbotten. Vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken avseende Kristineberg K nr 6 har länsstyrelsen, efter avvägning mellan riksintresse rennäring och riksintresse värdefulla ämnen och material, bedömt att koncessionen kan tillstyrkas. Länsstyrelsen bedömer att de samhällsekonomiska fördelarna med att fortsätta gruvbrytning i området och därmed fortsatta arbetstillfällen överväger den tillkommande påverkan på rennäringen. Övriga riksintressen i området, riksintresse skyddade vattendrag och Natura 2000, bedöms inte stå i strid mot beviljande av bearbetningskoncessionen Kristineberg K nr 6. 

Den beviljade koncessionen ger Boliden Mineral AB rätt till utvinning och tillgodogörande av koppar, zink, bly, silver och guld.  Giltighetstiden för Kristineberg K nr 6 löper i tjugofem år från den 16 oktober 2018.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till och med den 22 november 2018.