Björkdalsgruvan AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Storheden K nr 1 kom in till Bergsstaten den 15 december 2017. Den beviljade koncessionen ger Björkdalsgruvan AB rätt till utvinning och tillgodogörande av guld.  Giltighetstiden för Storheden K nr 1 löper i tjugofem år från den 8 november 2018.

Fyndigheten Storheden K nr 1 är lokaliserad i direkt anslutning till Björkdalsgruvan AB:s befintliga gruvverksamhet nordväst om Skellefteå.  Den planerade bryningen av Storheden-fyndigheten kommer att ske under jord. Krossning och anrikning av malmen planeras i befintliga anläggningar som finns och nyttjas för den tillståndsgivna verksamheten vid Björkdalsgruvan.

Det område där Storheden K nr 1 är beläget är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material, koncessionsområdet berör inte något ytterligare område utpekat som riksintresse. Koncessionen berör inte något skyddat område såsom t ex naturreservat eller Natura 2000-område.

Samråd i enlighet med 8 kap. 1 § tredje stycket minerallagen har genomförts med länsstyrelsen i Västerbotten, länsstyrelsen har tillstyrkt den sökta koncessionen. Enligt länsstyrelsens bedömning är koncessionen tillåtlig med utgångspunkt från att området utgör riksintresse för värdefulla ämnen och material, att marken redan är ianspråktagen och att fortsatt verksamhet på platsen är samhällsekonomiskt fördelaktigt.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till och med den 17 december 2018.