Ansökan från Svenska Vanadin AB kom in till Bergsstaten den 10 juni 2015 och avser koncessionsmineralerna järn och vanadin. Det sökta koncessionsområdet är beläget cirka 30 km nordväst om Hudiksvall och området är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

Av den miljökonsekvensbeskrivning som Svenska Vanadin AB har fogat till sin ansökan om koncession framgår att Bläckmyran-fyndigheten ligger cirka 2,5 km öster om Brickagruvan. Svenska Vanadin AB är innehavare till den gällande bearbetningskoncessionen Brickagruvan. Vid mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt pågår sedan januari 2017 prövning av Svenska Vanadin AB:s ansökan om miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Brickagruvan, ansökan om miljötillstånd inkluderar bland annat anläggning för anrikning.

Enligt Svenska Vanadin AB planeras Bläckmyran K nr 1 att bedrivas som ett satellit-dagbrott till Brickagruvan. Förutsättningarna för att bryta fyndigheten vid Bläckmyran är enligt Svenska Vanadin AB att anrikningsverk vid Brickagruvan finns att tillgå.

Vid den prövning som ska ske i koncessionsskedet vid Bergsstaten ingår den så kallade malmbevisningen. Malmbevisningen innebär att sökanden av en bearbetningskoncession ska förete uppgifter som visar att den sökta fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En av de faktorer som beaktas vid malmbevisningen är förutsättningarna att anrika malmen.

Prövningen av Svenska Vanadin AB:s ansökan om miljötillstånd är under prövning vid mark- och miljödomstolen. Det finns idag inget befintligt anrikningsverk vid Brickagruvan och inte heller tillstånd att anlägga ett anrikningsverk.

Det finns därmed inte förutsättningar att bryta Bläckmyran-fyndigheten, kravet på malmbevisningen är inte uppfyllt och Svenska Vanadin AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Bläckmyran K nr 1 ska därför avslås.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)