Den beviljade koncessionen har en giltighetstid om 25 år från dagen för beslutet och innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av silver, guld, bly, koppar och zink.

 Ansökan, som kom in till Bergsstaten under år 2007, hänsköts vid den första prövningen till regeringen för avgörande. Länsstyrelsen Norrbotten hade då vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i miljöbalken bedömt att riksintresse rennäring skulle ges företräde framför riksintresse värdefulla ämnen eller material. Bergmästaren fann däremot att koncessionen kunde beviljas under förutsättning att det uppställdes villkor till skydd för rennäringen, och hänsköt därför ärendet till regeringen för prövning.

 Mot bakgrund av att rättsläget har förtydligats genom Högsta domstolens dom av den 22 februari 2016 i mål nr 2047-14 i frågan om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om bearbetningskoncession enligt minerallagen beslutade regeringen den 30 juni 2016 att lämna tillbaka ansökan avseende Eva K nr 1 till Bergsstaten för ny behandling.

 Vid den nya prövningen av Eva K nr 1 har Bergsstaten begärt och fått kompletterande uppgifter från Copperstone Resources AB. Därefter har Bergsstaten än en gång överlämnat ärendet till Länsstyrelsen Norrbotten för samråd, med utgångspunkt från allt material rörande ansökan för Eva K nr 1.

Länsstyrelsen Norrbotten har vid detta förnyade samrådsförfarande kommit till slutsatsen att den sökta koncessionen kan tillstyrkas. Enligt länsstyrelsens avvägning mellan de motstående riksintressena rennäring samt värdefulla ämnen och material anser länsstyrelsen att utvinningen av ämnen och material ska ges företräde. Riksintresset värdefulla ämnen och material är enligt länsstyrelsens uppfattning det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

I enlighet med länsstyrelsens förslag har koncessionen Eva K nr 1 förenats med villkor till skydd för den rennäring som bedrivs inom det aktuella området.

 Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till den 15 december 2017.