Bergmästaren har den 10 maj 2017 beslutat att bevilja Boliden Mineral ABs ansökan om bearbetningskoncession för området Västansjö K nr 1 i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Giltighetstiden är 25 år från dagen för beslutet.

Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av bly, guld, järn, koppar, silver och zink, brytning kommer att ske under jord. Koncessionsområdet är beläget cirka 5 km nordost om Ludvika och 6 km nordväst om centrala Smedjebacken och ligger inte inom eller i närheten av något område som har bedömts vara av riksintresse.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har vid det obligatoriska samrådsförfarandet gällande tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i miljöbalken tillstyrkt den sökta koncessionen.

Beslutet är överklagbart till regeringen.