Den beviljade koncessionen har en giltighetstid om 25 år från dagen för beslutet och innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn enligt minerallagens bestämmelser.

Ansökan från Nordic Iron Ore AB kom in till Bergsstaten i maj månad 2015.

Koncessionsområdet är beläget cirka 1 km sydväst om Ludvika och ligger inom ett avgränsat område som har bedömts vara av riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.

Bergmästaren har i enlighet med kravet på samrådsförfarande enligt minerallagen begärt yttrande från den länsstyrelse där koncessionen är belägen, länsstyrelsen i Dalarnas län. I det sjätte och slutliga yttrandet, efter prövning och tillämpning av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken, har länsstyrelsen framfört sitt ställningstagande att den sökta koncessionen kan tillstyrkas.

Brytningen av fyndigheten Södra Väsmanfältet K nr 1 kommer att ske under jord. Bearbetningen av malmen från fyndigheten kommer att ske i Nordic Iron Ore AB:s redan tillståndsgivna anläggningar vid Blötberget och Håksberg som finns i anslutning till Södra Väsmanfältet K nr 1.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till den 26 januari 2018.