Den beviljade koncessionen har en giltighetstid om 25 år från dagen för beslutet och innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av apatit, järn, lantan, skandium och yttrium.

Brytningen av fyndigheten är i dess helhet planerad att ske under jord, anrikningen kommer att ske vid redan tillståndsgiven verksamhet för Blötbergs och Håksbergs gruvor.

Koncessionsområdets avstånd till Ludvika är cirka 6 km och området ligger inom ett avgränsat område som har bedömts vara av riksintresse värdefulla ämnen och material. Området gränsar till den gällande bearbetningskoncessionen Blötbergsgruvan K nr 1 som innehas av Nordic Iron Ore AB.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har vid det obligatoriska samrådsförfarandet gällande tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i miljöbalken tillstyrkt den sökta koncessionen.

Beslutet är överklagbart till regeringen till den 18 september 2017.