Bergsstaten har den 25 september 2018 mottagit en ansökan (Dnr BS 210-879-2018) från Luossavaara-Kiirunavaara AB om medgivande enligt 3 kap. 7 § minerallagen (1991:45), till undersökningsarbeten inom och i anslutning till Malmbergets samhälle. Ansökan avser undersökningsarbeten under jord, i form av berggrundsborrning, geofysiska borrhålsmätningar och drivning av en undersökningsort, på ett djup om minst 700 meter under markytan. Arbetena avses att påbörjas under hösten 2018 och avslutas under 2021. Inom och inom tvåhundra meter från det aktuella arbetsområdet finns ett stort antal bostadsbyggnader. Ägare och nyttjanderättshavare avseende dessa byggnader delges ansökan med denna kungörelse. Synpunkter på ansökan ska ha inkommit till Bergsstaten senast den 8 november 2018. Om ansökan beviljas, så kommer beslutet om detta att delges med kungörelser i Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren samt i Post- och Inrikes Tidningar.


Läs ansökan här (öppnas i nytt fönster)