Bergmästaren har från Draupner Energy Sverige AB den 1 oktober och den 19 november 2018 mottagit ansökningar om undersökningstillstånd för olja och gasformiga kolväten enligt minerallagen. Ansökningarna avser två områden på Gotland som benämnts Gotland nordöstra respektive Gotland norra. Beslut i ärendena beräknas till tidigast den 18 januari 2018. Berörda fastighetsägare och kända sakägare underrättas om ansökningarna genom kungörelse. Om undersökningstillstånd beviljas kommer besluten att delges alla sak- och fastighetsägare genom kungörelse i Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda samt Post- och Inrikes Tidningar. Kartor över de ansökta områdena finns nedan.

Karta Gotland nordöstra (öppnas i nytt fönster)

Karta Gotland norra (öppnas i nytt fönster)