Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Grundvattenstatus

12 §

Grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster har god grundvattenstatus om de efter genomförd kartläggning och analys har bedömts att utan risk kunna uppnå eller bibehålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus 2021. 

Grundvattenförekomster som bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå eller bibehålla god kvantitativ status eller god kemisk grundvattenstatus kan ha god eller otillfredsställande status. Vid statusklassificering av dessa grundvattenförekomster tillämpas 13–16 §§ nedan.

Grundvattenförekomster som bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå eller bibehålla god kvantitativ status eller god kemisk grundvattenstatus kan ha god eller otillfredsställande status. Vid statusklassificering av dessa grundvattenförekomster tillämpas 13–16 §§ (SGU-FS 2013:2).

Alla grundvattenförekomster ska statusklassificeras. De förekomster som i den inledande kartläggningen bedömdes vara utan risk att inte uppnå god status, kan direkt klassificeras ha god kemisk och god kvantitativ status. För övriga förekomster genomförs en statusklassificering av kemisk och kvantitativ status. Statusen bestäms till god eller otillfredsställande. God grundvattenstatus innebär att grundvattenförekomsten har både god kvantitativ status och god kemisk status, se illustration i bilden nedan. Om kemisk eller kvantitativ status bedöms som otillfredsställande blir grundvattenstatusen otillfredsställande. Sämst status styr, enligt 1 kap. 5 § vattenförvaltningsförordningen.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;