Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Utgångspunkter för att vända trender

10 §

I syfte att stegvis minska föroreningen och förhindra en försämring av grundvattnet ska utgångspunkter fastställas för att vända identifierade betydande och ihållande uppåtgående trender. Utgångspunkterna ska fastställas till en koncentration som utgör en procentandel av fastställda riktvärden för grundvatten enligt följande.

  1. Om riktvärden för grundvatten har fastställts enligt förfarandet bilaga 3, ska utgångspunkter för att vända trend fastställas enligt förfarande angivet i bilaga 4, och
  2. om riktvärden för grundvatten har fastställts till riktvärden som anges i bilaga 1 ska vattenmyndigheten fastställa de utgångspunkter för att vända trend som är angivna i samma bilaga.

Utgångspunkter för att vända trend ska ses över minst vart sjätte år, men anpassas till förändringar av kvalitetskrav enligt 8 §.

Om en betydande, ihållande, uppåtgående trend observerats för en förorening ska vattenmyndigheterna fastställa en utgångspunkt för att vända en trend enligt förfarandet nedan. En utgångspunkt för att vända en trend är knuten till grundvattenförekomstens riktvärde. Om halterna når utgångspunkten ska det fungera som ett startskott för genomförande av åtgärder för att vända trenden, så att inte riktvärdet riskerar att överskridas. Om vattenmyndigheterna vid fastställande av miljökvalitetsnormer använder de generella riktvärden som är angivna i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, bilaga 1 (SGU-FS 2013:2 samt SGU-FS 2016:1), så ska de utgångspunkter för att vända trender som finns i samma bilaga användas. Om andra riktvärden används ska en utgångspunkt för att vända en trend tas fram enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, bilaga 4 (SGU- FS 2013:2). Se avsnitt Förfarande för att fastställa utgångspunkter för att vända trender.

Vattenmyndigheterna ska se över utgångspunkterna för att vända trender minst en gång varje förvaltningscykel. Om en förorening inte längre utgör någon risk för att en grundvattenförekomst inte ska uppnå god status, och riktvärdet tas bort som miljökvalitetsnorm enligt 8 § (SGU-FS 2013:2), ska även värdet för utgångspunkten för att vända en trend tas bort. Detta oavsett var i förvaltningscykeln man befinner sig tidsmässigt. Likaså ska, om nya förorenande ämnen med uppåtgående trender upptäcks i grundvattenförekomsten och dessa medför revidering av miljökvalitetsnormen enligt 8 §, utgångspunkter för att vända trender bestämmas.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;