Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Förfarande för att identifiera trender

FS

Utdrag ur SGU-FS 2013:2, bilaga 4

1. Tillvägagångssättet för att identifiera betydande och ihållande uppåtgående trender ska bygga på följande moment och val av övervakningsplatser och provtagningsfrekvenser ska vara sådana att

i. uppåtgående trender av föroreningar kan urskiljas från naturliga trender med tillfredsställande tillförlitlighet och precision

ii. trenderna kan upptäckas så tidigt att det är möjligt att förhindra att föroreningarna orsakar miljö- skador eller begränsar vattnets användning, och så att trenderna kan redovisas i förvaltningsplanen,

iii. hänsyn tas till grundvattenförekomstens fysiska, kemiska och hydrogeologiska egenskaper.

2. De övervakningsmetoder och metoder för och krav på kemisk vattenanalys och anlitade laboratorier som framgår av SGU:s föreskrifter om övervakning av grundvatten och redovisning ska används.

3. Statistiska metoder som t.ex. regressionsanalys ska användas för analys av trender.

4. Vid tillämpningen av statistisk analys ska värden under kvantifieringsgränsen hanteras enligt bestämmelserna i SGU:s föreskrifter om övervakning av grundvatten och redovisning.

Krav på övervakningsstation och provtagningsfrekvens 

För att kunna identifiera och bedöma trender på ett tillförlitligt sätt behövs det ett omfattande och bra dataunderlag. Detta är speciellt viktigt när det handlar om ämnen som uppträder både naturligt och som mänskligt orsakade föroreningar. Bestämmelser om vilka krav som ställs på övervakningsstationer och provtagningsfrekvenser tas upp i SGU:s föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1) samt i avsnitt Övervakning av kemisk grundvattenstatus.

Krav på övervakningsmetoder 

Dataunderlaget för trendanalysen ska vara framtaget i enlighet med de krav som finns för analys- och undersökningsmetoder respektive för laboratorier enligt SGU:s föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1). Läs mer övervakning i avsnitt Övervakning av kemisk grundvattenstatus samt avsnitt Kvalitetskrav på analyser.

Krav på statistiska metoder 

En trendbedömning ska grunda sig på en vedertagen statistisk metod som kan testa den statistiska signifikansen för en uppmätt trend, t.ex. Mann-Kendall, Sen-metoden eller vanlig linjär regression. Mann-Kendall och Sen-metoden är generellt sett mer okänsliga för egenheter i data, t.ex. förekomst av värden under kvantifieringsgräns och oregelbunden provtagningsfrekvens.

Regressionsanalys kan vara mer lämpad för normalfördelade data med jämn provtagningsfrekvens där värdena är högre än kvantifieringsgränsen. Den statistiska signifikansen anger sannolikheten att skillnader i analysvärden är slumpmässiga. Om avvikelsen håller sig inom en signifikansnivå på 5 % är sannolikheten 95 % att avvikelsen inte beror på slumpen. För att en trend ska vara statistiskt signifikant bör signifikansnivån vara 5 % (konfidensnivån ska därmed vara 95 %). Av försiktighetsskäl bör man dock tillämpa en lägre signifikans, t.ex. 10–20 %, om halterna i en förmodad trend ligger nära riktvärdet för ämnet.

Analysvärde under kvantifieringsgränsen 

Vid beräkningar av trender ska analysvärden under kvantifieringsgränsen sättas till halva värdet av kvantifieringsgränsen. Detta gäller inte då analysvärdet utgör en sammanslagen summa för en viss parameter, exempelvis den totala mängden bekämpningsmedel. Analysvärden under kvantifieringsgränsen ska då sättas till noll.

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;