Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Förfarande för att fastställa utgångspunkter för att vända trender

10 §

I syfte att stegvis minska föroreningen och förhindra en försämring av grundvattnet ska utgångspunkter fastställas för att vända identifierade betydande och ihållande uppåtgående trender. Utgångspunkterna ska fastställas till en koncentration som utgör en procentandel av fastställda riktvärden för grundvatten enligt följande.

  1. Om riktvärden för grundvatten har fastställts enligt förfarandet bilaga 3, ska utgångspunkter för att vända trend fastställas enligt förfarande angivet i bilaga 4, och
  2. om riktvärden för grundvatten har fastställts till riktvärden som anges i bilaga 1 ska vattenmyndigheten fastställa de utgångspunkter för att vända trend som är angivna i samma bilaga.

Utgångspunkter för att vända trend ska ses över minst vart sjätte år, men anpassas till förändringar av kvalitetskrav enligt 8 §.

Utgångspunkten för att vända en trend ska anges som en procentandel av ett ämnes fastställda riktvärde för grundvatten. Den rekommenderade procentsatsen är 75 % av riktvärdet, men om det finns anledning till att sätta ett högre eller lägre värde kan man göra det, förutsatt att inte målet god kemisk status försenas. Det kan vara motiverat att fastställa ett lägre värde för utgångspunkten för att vända en trend om:

  • Ökningen i koncentrationen sker så snabbt att man omgående behöver sätta in ett åtgärdsarbete för grundvattenförekomsten (se exempel i gröna rutan nedan).
  • Kvantifieringsgränserna för analyserna är höga i förhållande till fastställda riktvärden.
  • Riktvärdena är så höga i förhållande till de naturliga bakgrundskoncentrationerna att betydligt lägre koncentrationer än 75 % av riktvärdet indikerar en betydande påverkan, till exempel nitrat.

SGU har tagit fram de generella koncentrationerna som utgångspunkt för att vända en trend för vissa ämnen. Dessa finns i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering, bilaga 1 (SGU-FS 2013:2 samt SGU-FS 2016:1). Här är koncentrationen ofta satt till ett lägre värde än det som motsvaras av 75 % av riktvärdet. Det beror på att riktvärdena i bilagan i de flesta fall är desamma som de koncentrationer som är fastställda som gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Dessa koncentrationer är med få undantag mycket höga i förhållande till naturliga bakgrundsvärden i svenska grundvatten. Koncentrationer som är lika med koncentrationen som motsvaras av nivån 75 % av riktvärdet indikerar därför ofta en stark mänsklig påverkan. En ökande trend av dessa ämnen behöver åtgärdas betydligt tidigare än då den uppåtgående trenden nått koncentrationer som motsvarar 75 % av riktvärdet.

!

Följande exempel är hämtade från SGU-FS 2013:2, bilaga 1. 

Sulfat och ammonium 

Livsmedelsverkets gränsvärden för sulfat och ammonium har använts som riktvärde.Koncentrationer som ligger långt under 75 % av riktvärdet indikerar en betydande mänsklig påverkan. Därför har utgångspunkt för att vända en trend satts till en lägre procentandel – för sulfat vid 40 % av riktvärdet och för ammonium vid 33 % av riktvärdet. 

Kvicksilver 

Livsmedelsverkets gränsvärden för kvicksilver har använts som riktvärde. Eftersom kvicksilvret redan i låga halter påverkar ytvattnets ekologiska status har koncentrationen för utgångspunkt att vända en trend satts till 5 % av riktvärdet. 

Bekämpningsmedel 

Livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel har använts som riktvärde. Dessa sammanfaller med EU-gemensamma normer för bekämpningsmedel. Utgångspunkten för att sätta in åtgärder för att eliminera förorening av aktiva bekämpningsmedel är motiverad redan vid detektering av dessa eftersom detektionsgränsen för bekämpningsmedel ofta är hög.

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;