Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökvalitetsnormer i form av god kvantitativ status

För varje grundvattenförekomst som bedöms vara utsatt för risk att inte uppnå god kvantitativ status till målåret ska ”god kvantitativ status” fastställas i form av en miljökvalitetsnorm. Miljökvalitetsnormen utgör då en grund för reglering av vattenanvändningen i en grundvattenförekomst så att nivåerna får stiga eller sjunka inom ett fastställt intervall. Detta för att kriterierna för god kvantitativ status angivna i 13 § i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering (SGU-FS 2013:2) för grundvatten ska uppfyllas (se avsnitt Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus).

Genom tillräckliga kunskaper om grundvattenförekomsten och anslutna ekosystem kan man bedöma vilka effekter olika grundvattennivåer har på kriterierna för god kvantitativ status. Genom dessa kunskaper kan vattenmyndigheterna fastställa specifika grundvattennivåer eller nivåintervall som miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormen sätts lämpligen som ett grundvattennivåintervall, vars angivna minimi- och maximinivåer inte bör under- eller överskridas (miljökvalitetsnormens maximi- och miniminivåer är årsmedelnivåer som fastställs i förhållande till havsytans nivå). Att det är ett intervall som fastställs har att göra med att både höga och låga nivåer har betydelse för såväl vattenförsörjning som påverkan av anslutna ekosystem.

För att bedöma om grundvattennivåerna förändrats på grund av mänsklig påverkan behöver man göra en jämförelse med nivådata från ostörda referensförhållanden för att rensa bort de förändringar som sker på grund av klimatologiska faktorer. För att göra detta kan SGU:s referensstationer för miljöövervakning användas (se avsnitt Övervakning av kvantitativ status).

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;