Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2)

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt instrument för att skydda grundvattnet och se till att god grundvattenstatus uppnås eller upprätthålls. Statusklassificering görs i slutet av varje förvaltningscykel för att ta reda på om vattendirektivets målsättning om god grundvattenstatus har uppnåtts.

Allmänt om miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm för en grundvattenförekomst fastställs för att säkerställa att god grundvattenstatus uppnås. Den ska skydda grundvattnet från förorening, överuttag av vatten, minskad grundvattenbildning eller verksamheter som ger alltför höga grundvattennivåer. Miljökvalitetsnormer ska fastställas för de förekomster där det under riskbedömningen visat sig att mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet så att det kan orsaka skador på människa eller miljö.

Det finns en ursprunglig version av föreskriften om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten som heter SGU-FS 2013:2. Det finns också en ändringsföreskrift som heter SGU-FS 2016:1. Ändringarna gäller enbart Bilaga 1 och 3. I Bilaga 1 har två nya parametrar med riktvärde för grundvatten på nationell nivå tillkommit, det gäller nitrit och fosfat. I Bilaga 3 har punkt tre, om justering av riktvärde utifrån bakgrundsvärden, utvecklats för att bli tydligare.

Skydd genom miljöbalken

Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter och kommuner, och genom tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken skyddas grundvattenförekomster med normer på flera sätt.  För det första är miljökvalitetsnormerna kopplade till ett åtgärdsprogram som ska upprättas av vattenmyndigheterna om en grundvattenförekomst riskerar att inte uppnå god status. Åtgärdsprogrammen upprättas för att miljökvalitetsnormen ska kunna uppfyllas (5 kap. 4 § miljöbalken). I åtgärdsprogrammet för grundvattenförekomsten ska den eller de miljökvalitetsnormer som ska följas anges liksom vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla dem. Det ska även framgå vilken eller vilka myndigheter eller kommuner som är ansvariga för att vidta åtgärderna (5 kap. 6 § miljöbalken). Även i de grundvattenförekomster som omfattas av undantag från kravet att uppnå god grundvattenstatus till målåret ska alla rimliga åtgärder vidtas för att inte försämringar ska ske annat än möjligtvis tillfälligt (läs mer om undantag i avsnitt Miljökvalitetsnormer för grundvatten). För det andra ska myndigheter och kommuner säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs vid tillståndsprövning, tillsynsverksamhet och samhällsplanering enligt miljöbalken respektive plan- och bygglagen (5 kap. 3 § miljöbalken och 3 kap. 5 § plan- och bygglagen).

Icke-försämringskravet

Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ i vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för grundvatten fastställas så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-försämringskravet”. Icke-försämringskravet gäller för alla grundvattenförekomster och innebär att alla förekomster ska bibehålla god status och att mänskliga verksamheter inte får försämra statusen i någon förekomst. För grundvattenförekomster som inte bedöms vara utsatta för risk, och därmed inte har miljökvalitetsnormer, säkerställs detta krav genom de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det finns specifika lagrum för de verksamheter som prövas mot någon av kategorierna för miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken), vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken) eller jordbruk och annan verksamhet (12 kap. miljöbalken).

Efterföljande av icke-försämringskravet kan också säkerställas för förekomster som saknar miljökvalitetsnorm genom att tillämpa 8 § i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. I paragrafen framgår att i de fall ny information avslöjar att förorenande ämnen i grundvattenförekomsten kan medföra skada för människa eller miljö ska ett riktvärde för grundvatten genast fastställas som en miljökvalitetsnorm.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;