Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ordlista

Definitionerna är hämtade ur vattenförvaltningsförordningen och SGU:s föreskrifter.

Ord Förklaring
Akvifer En akvifer utgörs av lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genomsläppliga för att tillåta ett betydande flöde eller uttag av grundvatten. SFS 2004:660
Anslutna akvatiska ekosystem Ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna. SGU-FS 2013:1
Delavrinningsområde Avrinningsområde inom ett huvudavrinningsområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vattendrag. SFS 2004:660
Detektionsgräns Den lägsta koncentration vid vilket ett ämne med en viss statistisk säkerhet kan upptäckas med metoden. SGU-FS 2014:1
Expertbedömning En bedömning gjord utifrån bästa tillgängliga kunskap i de fall det inte är möjligt eller lämpligt att använda övervakningsdata enligt metod angiven i dessa föreskrifter. SGU-FS 2013:2
Geografisk region Område med likartade storskaliga naturförutsättningar vad gäller berggrundens och jordartens egenskaper. SGU-FS 2013:1
Grundvatten Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen. SFS 2004:660
Grundvattenberoende terrestra ekosystem Terrestert ekosystem som är direkt beroende av utflödande grundvatten från en grundvattenförekomst eller av en viss grundvattennivå i förekomsten. SGU-FS 2013:1
Grundvattenbildning Tillförsel av vatten till den mättade zonen. SGU-FS 2013:2
Grundvattenförekomst Avgränsad volym vatten i en eller flera akviferer. SFS 2004:660.
Grundvattenmagasin En avgränsad del av en eller flera akviferer med en sammanhängande mättad zon, det vill säga en del av marken vars porer och sprickor är helt vattenfyllda. SGU-FS 2013:1
Grundvattenmagasinstyp Indelning av grundvattenmagasin med avseende på grundvattnets uppträdande i sprickor, porer eller kombinationer därav. SGU-FS 2013:1
Huvudavrinningsområde Avrinningsområde med en areal som är minst 200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet. SFS 2004:660
Indikator Parameter eller värde som förmedlar information om tillståndet i miljön. SGU-FS 2014:1
Inlandsvatten Allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon och därutöver allt grundvatten på landsidan av den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. SFS 2004:660
Internationellt distrikt Vattendistrikt som omfattar flera staters territorium. SFS 2004:660
Internationellt avrinningsområde Huvudavrinningsområde i vilket ingår del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/60/EG. SFS 2004:660
Kemisk sammansättning Vattnets innehåll av kemiska ämnen i förhållande till bakgrundsvärden, med särskilt beaktande av föroreningar orsakade av mänskliga verksamheter. SGU-FS 2013:1
Kontaktplats för anslutna akvatiska ekosystem Platser där ett betydande vattenflöde sker eller kan ske från grundvattenmagasin till ytvattensystem eller i omvänd riktning. SGU-FS 2013:1
Kustområde Landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst huvudavrinningsområde. SFS 2004:660
Kustvatten Vatten som finns från kusten till den linje som på varje punkt befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium undantaget vatten i övergångszon och grundvatten. SFS 2004:660
Kvantifieringsgräns Den lägsta koncentration vid vilket ett ämne kan kvantifieras med acceptabel riktighet och precision med metoden. SGU-FS 2014:1 
Mätosäkerhet Parameter som är förbunden med mätresultatet och som kännetecknar spridningen av värden som rimligen kan tillskrivas mätosäkerheten. SGU-FS 2014:1
Naturgivna förutsättningar Biogeokemiska orsaker till naturligt förekommande ämnens haltnivåer. SGU-FS 2013:2
Naturlig grundvattenbildning Grundvattenbildning som inte påverkas av mänskliga ingrepp. SGU-FS 2014:1
Pormagasin Grundvattenmagasin vars grundvattenförande hålrum utgörs av porer. SGU-FS 2014:1
Referensvärde Koncentration av ett ämne eller indikator som motsvarar ett tillstånd i grundvatten som inte, eller endast obetydligt, avviker från ostörda förhållanden. Värdet kan avse nationell nivå eller vara relaterat till en geografisk region eller till en geografisk region kombinerat med ett grundvattenmagasins geologiska sammansättning och djupintervall inom grundvattenmagasinet. Alternativt kan värdet vara relaterat till en geografisk region kombinerat med typ av provtagningsplats. SGU-FS 2013:2
Riktvärde för grundvatten Den koncentration av ett särskilt specifikt förorenande ämne eller föroreningsindikator i grundvatten som inte bör överskridas, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 2 miljöbalken. Ett riktvärde för grundvatten kan gälla för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, svensk del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå, SGU-FS 2013:2
Riskbedömning Bedömning av om det finns eventuell risk att mänskliga verksamheter påverkar en grundvattenförekomst år 2021, så att dess kemiska eller kvantitativa status begränsar användbarheten., Alternativt att de bidrar till en påtaglig sänkning av statusen i anslutna ytvattenförekomster, eller till betydande skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Som en följd av mänskliga verksamheters påverkan, en grundvattenförekomst år 2021 kommer att ha sådan kemisk eller kvantitativ status att användbarheten begränsas eller att den bidrar till en påtaglig sänkning av statusen i anslutna ytvattenförekomster eller till någon betydande skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem. SGU-FS 2013:1
Skyddade områden Områden som har fastställts för skydd enligt bestämmelser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i direktivet 2000/60/EG. SFS 2004:660
Sprickmagasin Grundvattenmagasin vars grundvattenförande hålrum utgörs av sprickor i berg. SGU-FS 2014:1
Stratigrafisk position Grundvattenmagasinets inbördes vertikala förhållande. SGU-FS 2013:1
Unik identitet Identitet som är unik (inte används för något annat ändamål) och som kan användas som kopplingsnyckel, det vill säga med hjälp av denna knyts information till objektet. Den unika identiteten bör inte vara informationsbärande. Den unika identiteten ska till exempel inte innehålla namn eller koordinater. SGU-FS 2013:1
Utgångspunkt för att vända trend Procentandel av riktvärde för grundvatten, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 4 miljöbalken. Vid denna nivå ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att vända betydande, ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer. SGU-FS 2013:2
Vatten i övergångszon Ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar. SFS 2004:660
Vattenuttag Bortledning av vatten från en vattenförekomst. SGU-FS 2013:1
Verifiering Kontroll av riskbedömningens riktighet genom analyser av de föroreningar som varit orsaken till att grundvattenförekomsten bedömts vara utsatt för risk. SGU-FS 2013:1
Ytvatten Inlandsvatten utom grundvatten, samt vatten i övergångszon och kustvatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten). SFS 2004:660.
Ytvattenförekomst En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten såsom till exempel en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett kustvattenområde. SFS 2004:660.
Övervakningsstation En plats där observationer görs av grundvattnets tillstånd vid en eller flera provtagningsplatser. SGU-FS 2014:1

 

Senast ändrad 2018-12-12

Skriv ut
;