Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ordlista

Definitionerna är hämtade främst ur vattenförvaltningsförordningen och SGU:s föreskrifter.

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kan komma att utökas.

Ord Definition eller förklaring
Akvifer En akvifer utgörs av lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genomsläppliga för att tillåta ett betydande flöde eller uttag av grundvatten. Definition i SFS 2004:660
Betydande påverkanskälla Mänsklig verksamhet som ensam eller tillsammans med andra mänskliga verksamheter ger miljökonsekvenser i sådan omfattning att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grund­ vattenstatus respektive god kvantitativ status. Definition i SGU-FS 2023:1.
Delavrinningsområde Avrinningsområde inom ett huvudavrinningsområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vattendrag. Definition i SFS 2004:660.
Detektionsgräns Den lägsta koncentration vid vilket ett ämne med en viss statistisk säkerhet kan upptäckas med metoden. Definition i SGU-FS 2014:1.
Expertbedömning

En statusklassificering som är baserad på bästa tillgängliga kunskap om grundvattenförekomsten och som är utförd när det inte är möjligt eller lämpligt att använda övervakningsdata för löassificeringen av status. Definition i SGU-FS 2023:1.

Geografisk region Område med likartade storskaliga naturförutsättningar vad gäller berggrundens och jordartens egenskaper. Definition i SGU-FS 2023:1.
Grundvatten Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen. Definition i SFS 2004:660.
Grundvattenanslutna ytvattenförekomster Ytvattenförekomster som utbyter betydande mängder vatten med en eller flera grundvattenförekomster. Definition i SGU-FS 2023:1.
Grundvattenberoende terrestra ekosystem Terrestert ekosystem som är direkt beroende av utflödande grundvatten eller av en viss grundvattennivå. Definition i SGU-FS 2023:1.
Grundvattenförekomst Avgränsad volym vatten i en eller flera akviferer. SFS 2004:660.
Grundvattenförekomststyp indelning av grundvattenförekomster utifrån om grundvattnet förekommer i sprickor. porer eller kombinationer av dessa samt beskrivning av uttagsmöjligheten. Definition i SGU-FS 2023:1.
Grundvattenmagasin En avgränsad del av en eller flera akviferer med en sammanhängande mättad zon, det vill säga en del av marken vars porer och sprickor är helt vattenfyllda. 
Huvudavrinningsområde Avrinningsområde med en areal som är minst 200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet. Definition i SFS 2004:660.
Indikator Parameter eller värde som förmedlar information om tillståndet i miljön. Definition i SGU-FS 2014:1.
Inlandsvatten Allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon och därutöver allt grundvatten på landsidan av den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Definition i SFS 2004:660.
Internationellt distrikt Vattendistrikt som omfattar flera staters territorium. Definition i SFS 2004:660.
Internationellt avrinningsområde Huvudavrinningsområde i vilket ingår del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/60/EG. Definition i SFS 2004:660.
Kustområde Landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst huvudavrinningsområde. Definition i SFS 2004:660.
Kustvatten Vatten som finns från kusten till den linje som på varje punkt befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium undantaget vatten i övergångszon och grundvatten. Definition i SFS 2004:660.
Kvantifieringsgräns Den lägsta koncentration vid vilket ett ämne kan kvantifieras med acceptabel riktighet och precision med metoden. Definition i SGU-FS 2014:1.
Kvantitativa kvalitetsfaktorer Del av bedömningen för kvantitativ status. Definition i SGU-FS 2023:1.
Miljökonsekvenser Effekter i miljön som beror på en eller flera mänskliga verksamheter. Definition i SGU-FS 2023:1.
Mätosäkerhet Parameter som är förbunden med mätresultatet och som kännetecknar spridningen av värden som rimligen kan tillskrivas mätosäkerheten. Definition i SGU-FS 2014:1.
Naturlig grundvattenbildning Grundvattenbildning som inte påverkas av mänskliga ingrepp. Definition i SGU-FS 2014:1.
Pormagasin Grundvattenmagasin vars grundvattenförande hålrum utgörs av porer. Definition i SGU-FS 2014:1.
Riskbedömning

Bedömning av om den sammanlagda omfattningen av mänskliga verksamheter ger miljökonsekvenser som resulterar i att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus respektive god kvantitativ status. Definition i SGU-FS 2023:1.

Skyddade områden Områden som har fastställts för skydd enligt bestämmelser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i direktivet 2000/60/EG. Definition i SFS 2004:660.
Sprickmagasin Grundvattenmagasin vars grundvattenförande hålrum utgörs av sprickor i berg. Definition i SGU-FS 2014:1.
Status Beskrivning av grundvattnets kvalitet och kvantitet i grundvattenföre­ komsten vid en viss tidpunkt, anges som god eller otillfredsställande kemisk grundvattenstatus respektive god eller otillfredsställande kvantitativ status. Definition i SGU-FS 2023:1.
Tillförlitlighet Beskrivning av säkerheten i klassificeringen av kemisk grundvattenstatus och kvantitativ status. Definition i SGU-FS 2023:1.
Tröskelvärde

Den högsta koncentration av ett ämne som kan finnas i en grundvattenförekomst utan att det

  • begränsar användningen av grundvattnet till exempel för produktion av dricksvatten,
  • ger negativ påverkan på grundvattenanslutna ytvattenförekomster eller grundvattenberoende terrestra ekosystem,
  • visar på inträngning av saltvatten eller annan förorening och
  • ger negativ påverkan på andra skyddade områden.

Förklaring utifrån SGU-FS 2023:1

Vatten i övergångszon

Ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar. Definition i SFS 2004:660.

Vattenförvaltningscykel

Dem sexårsperiod där alla moment i vattenförvaltningsarbetet revideras. Definition i SGU-FS 2023:1.

Vända trend-värde Viss koncentrationeller procentandel av ett tröskelvärde. Definition i SGU-FS 2023:1.
Ytvatten Inlandsvatten utom grundvatten, samt vatten i övergångszon och kustvatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten). Definition i SFS 2004:660.
Ytvattenförekomst

En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten såsom till exempel en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett kustvattenområde. Definition i SFS 2004:660.

Övervakningsstation En plats där observationer görs av grundvattnets tillstånd vid en eller flera provtagningsplatser. Definition i SGU-FS 2014:1

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut