Materialförsörjningsplan

Det finns fyra viktiga steg att följa för ett framtagande av en hållbar materialförsörjningsplan. Dessa är (1) kartläggning och (2) analys av förutsättningar, följt av (3) göra avvägningar och (4) göra ställningstaganden. Genom att inkludera dessa olika delar ökar möjligheten till att långsiktigt tillgodose samhällets behov av en hållbar och resurseffektiv markanvändning. Materialförsörjning sker regionalt och därför är det mest lämpligt att en plan görs på regional skala av Länsstyrelser eller regioner eftersom de har det regionala perspektivet, samt att de har överblick och kunskap om mellankommunala intressen och behov.

1. Kartlägg förutsättningar

2. Analysera förutsättningar

3. Göra avvägningar

4. Ställningstaganden

Flöde som visar de 4 stegen i framtagandet av en hållbar materialförsörjningsplan.

Samverkan är också en viktig del i arbetet med en materialförsörjningsplan. Genom att låta samverkan vara en naturlig del i arbetet får de som berörs och har nytta av planen möjlighet att bidra och påverka. Detta är också ett sätt att förankra arbetet. Viktiga samverkansparter är kommuner och branschaktörer. En materialförsörjningsplan ska vara framåtblickande vilket betyder att det bör ske en regelbunden uppdatering av innehållet.

Fakta

En materialförsörjningsplan (MFP) är ett långsiktigt planeringsunderlag som synliggör ett samhällsbehov och bidrar till en resurseffektiv och ändamålsenlig förvaltning av våra naturresurser berg och naturgrus till en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Senast ändrad 2021-10-08

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Materialförsörjningsplan"