Ballastförsörjning

Översiktsplanen bör innehålla en beskrivning av hur kommunen bidrar till en hållbar ballast­försörjning i regionen, som ändamåls­enligt fyller regionens behov av material på kort och lång sikt.

Tillgång på ballast är nödvändigt för samhället och behövs till byggande och infrastruktur men behov av ballast och förutsättningar att ta fram ballast skiljer sig åt mellan olika kommuner. Frågan om ballastförsörjning är därför lämplig att behandla som en mellankommunal fråga. Vinsten med en ändamålsenlig ballastförsörjning är en god resurshushållning och mindre klimatpåverkan av användningen av denna naturresurs. Korta transportavstånd för material, rätt materialkvaliteter för ändamålet och möjlighet till återanvändning av material är viktiga beståndsdelar i en resurseffektiv ballastförsörjning.

Analysera behov och förutsättningar

Grunden till att få till en hållbar ballastförsörjning är att förstå behoven av material och hur möjligheterna till att tillgodose behoven ser ut. Den här analysen behöver göras med ett mer regionalt perspektiv för att förstå kommunens roll och behov gentemot närliggande kommuner. Analyser av behoven av material behöver göras i ljuset av de planer på byggande och infrastruktur som finns i kommunerna.

Geologiska förutsättningar, skillnader i behov av material och möjligheter till att etablera täkter gör att närliggande kommuner kan ha olika förutsättningar och behöver samarbeta kring den här frågan. Det här kan betyda ett vissa kommuner får ta ett större ansvar för en regions ballastförsörjning och tillgången på användbart bergmaterial och gör att en kommun inte kan se på den frågan som något som enbart berör den enskilda kommunen.

Behovet av planering

Behovet av att behandla ballastförsörjning som en mellankommunal fråga är främst relevant i regioner där det finns ett stort behov av material, där berggrundens användbarhet som ballast är begränsad eller där det finns många motstående intressen avseende markanvändningen. I vissa regioner uppfylls alla dessa kriterier och här är en samordning mellan kommunerna särskilt viktig för att få till en ändamålsenlig ballastförsörjning.


Exempel från Skåne

Sammanfattning av förutsättningarna i kommunerna i Skåne län för att ta fram ballast för samhällets behov (baserad på SGU-analys).

I Skåne ger de geologiska förutsättningarna tillsammans med hänsyn till annan markanvändning att möjligheterna att ta fram ballast saknas eller är små i stora delar av länet.

De största behoven av material finns i sydvästra Skåne där möjligheterna till att producera ballast saknas eller är små.


Materialåtervinning

Förutom tillgång på bergmaterial från bergtäkter inom kort avstånd från där de största behoven av material finns behöver ballastförsörjningen också ge möjlighet till återvinning av material och att man kan tillgodogöra sig material som uppkommer vid bygg- och anläggningsarbeten. Det behöver därför finnas utrymme till att ta hand om detta material på terminalplatser.

Klimatpåverkan

En inte genomtänkt ballastförsörjning leder till högre klimatpåverkan och annan påverkan på miljön och en sämre resurshushållning. En analys av vilka ballastbehov kommunen har i förhållande till de planer som finns och hur ballastförsörjningen i regionen hänger samman. Hur viktig frågan om ballastförsörjning är beror på de geologiska förutsättningarna. I regioner där det finns stora behov av ballastmaterial på grund av expansivt byggande finns, svåra geologiska förhållanden eller många motstående intressen som försvårar etablering av täktverksamhet.

Senast ändrad 2020-03-06

Skriv ut