Naturgrus, morän och berg

Naturgrus

Denna kategori omfattar isälvsavlagringar, t.ex. rullstensåsar och deltan. Kostnaderna för att bygga på naturgrus anses ofta vara låg, då jordarten generellt sett har bra bärighet. Detta syns tydligt historiskt då ofta äldre bebyggelse och gamla vägar återfinns på just naturgrus. Eftersom naturgrus har hög porositet och genomsläpplighet kan det dock finnas risker med radonhaltig jordluft, vilket gör att särskilda byggmetoder bör användas.

Eftersom tillgången på grundvatten kan vara stor i naturgrusavlagringar så anses resurseffektiviteten vid byggnation ofta vara låg. Det beror på att byggnation och mänsklig aktivitet medför risker för utsläpp som kan påverka grundvattnets kvalitet. Därtill kan byggnation medföra hårdgjorda ytor som minskar infiltration av nederbörd, vilket riskerar att påverka grundvattenbildningen. Minskad grundvattenbildning kan i sin tur leda till försämrade uttagsmöjligheter av grundvatten och sättningar i intilliggande sättningskänsliga jordarter. Naturgrusavlagringar anses ofta också ha höga naturvärden och det kan även finnas stora rekreationsmöjligheter.

Morän

Morän är en i huvudsak osorterad jordart som transporterats och avlagrats av inlandsis eller glaciäris. Kostnaderna för att bygga på morän anses ofta vara låg, då jordarten generellt sett anses ha bra bärighet. Moränens sammansättning kan dock variera kraftigt från finkorniga leriga/siltiga moräner till grovkorniga sandiga/grusiga moräner. Finkorniga moräner, vanliga i Skåne och kring fjällkedjan, kan ställa till problem med t.ex. sättningar och tjälskador vilket kan öka kostnaderna. Det finns även risk för skred och slamströmar i finkorniga moräner. Viktigt att ta i beaktningar är också att även om moränen i ytan är blockhaltig och har en grovkornig sammansättning så kan sammansättningen hos moränen på djupet vara mer finkornig. Grovkorniga grusiga moräner kan innehålla radonhaltig jordluft som gör att särskilda byggmetoder bör användas.

Morän är Sveriges vanligast jordart och ur det perspektivet resurseffektiv att bygga på. Lokalt sett används dock morän som jordbruksmark vilket påverkar resurseffektiviteten negativt. Överblivna moränmassor kan ofta användas som ballast.

Berg

I denna handledning avses även byggnation på områden med tunna jordtäcken på berg, upp till ca 0,5 meters jorddjup. Kostnaderna för byggnation på berg och tunt jordtäcke kan variera på grund av flera faktorer. Om berget måste sprängas så ökar kostnaderna. Förhöjda halter av vissa ämnen som exempelvis sulfid och uran i berggrunden kan också fördyra byggprocessen. Uran sönderfaller till radon vilket kan innebära att särskilda byggmetoder behöver användas. 

Resurseffektivitet vid byggande på berg eller tunt jordtäcke varierar beroende på sprängteknik och återanvändandet av överblivna massor som t.ex. ballast. Berggrundens användbarhet som olika typer av ballast varierar starkt beroende på bergart, struktur och mineralogi. 

Hanteringen av överblivna massor från berg med förhöjda halter av uran och sulfid kan vara resurskrävande. Vid hantering av massor med förhöjda halter av sulfider kan även lakvatten med lågt pH-värde och höga metallkoncentrationer orsaka skador på miljö. 

Senast ändrad 2021-12-03

Skriv ut