Kostnader och resurseffektivitet

Markens egenskaper har stor betydelse för grundläggningskostnader, byggbarhet och risker för ras, skred och erosion. Det betyder att det är stora skillnader i kostnader för byggnation beroende på hur markförhållandena ser ut. Det här gäller även för den tekniska infrastrukturen som vatten, avlopp och dagvatten. Ett viktigt hänsynstagande som bör finnas med vid exploateringar är att kostnader kan komma långt senare på grund av till exempel sättningar och tjälskador. Ett annat exempel är att det kan bli komplicerat att bygga i områden där grundvattnet behöver skyddas mot föroreningar. Krav på särskilda byggnadsmaterial och byggmetoder kan ge höga kostnader. Eftersom grundvatten är en värdefull resurs är skydd av grundvattnet viktigt.

Oanvändbara massor

En fråga som ofta förbises vid exploatering är uppkomsten av oanvändbara massor. Exploatering av olika typ av mark ger upphov till berg och jordmassor som är mer eller mindre användbara. Genom att undvika lokalisering till mark som ger upphov till stora mängder massor som inte kan tillgodoses inom projektet minskar miljöpåverkan och kostnader samtidigt som resurseffektiviteten ökar. Leror är typiska massor med låg användbarhet medan entreprenadberg ofta är en resurs som lättare kan återanvändas. Resurseffektivitet är ett begrepp som även avser att marken ska användas för det den är bäst lämpad för. Brukningsvärd jordbruksmark anses ofta viktig för jordbruksproduktion och därför olämpliga att bygga på.

Inom följande avsnitt beskrivs de olika jordarternas påverkan vid byggnation mer utförligt: Kohesionsjordar, Organiska jordar samt Naturgrus, morän och berg. 

Senast ändrad 2021-12-02

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Kostnader och resurseffektivitet"