Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

Samverkan kring risk- och krishantering

Många av de frågor som SGU arbetar med, särskilt sådana som gäller risker och att identifiera risker, berör andra myndigheters och organisationers ansvarsområden, till exempel miljöarbete, vatten som livsmedel, geografisk information och strålskydd.

  • Vi samarbetar med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen i frågor som rör dricksvattenkvalitet,
  • med Strålsäkerhetsmyndighten om strålningsrisker,
  • med Naturvårdsverket när det gäller grundvattenskydd och förorenad mark och
  • med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens geotekniska institut (SGI) i en gemensam information om naturolyckor som finns på MSBs webbplats.

Vi deltar också i samarbetet i den myndighetsgemensamma webbportalen Krisinformation.se.

SGU är också representerat i SGIs delegation för ras- och skredfrågor och deltar i uppdrag och forskning med anknytning till naturolyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster)
Krisportalen.se (nytt fönster)

Sårbarhetskartor för räddningstjänsten

Det finns en risk för att grundvattnet förorenas i samband med olyckor. För att underlätta för räddningstjänsten att hantera sådana situationer har SGU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklat ett informationspaket med bland annat en karta som visar grundvattnets sårbarhet.

Läs mer om sårbarhetskartor för räddningstjänsten

Nationell plattform

SGU deltar i Nationell plattform för arbete med naturolyckor där 19 myndigheter och organisationer samverkar. Syftet är att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera negativa konsekvenser av naturhändelser, i dagligt tal kallat naturolyckor.

Om Nationell plattform på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster)
 

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se