Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

EUs ramdirektiv för vatten – styrande dokument

De svenska reglerna för hur vi förvaltar våra vatten utgår från EUs ramdirektiv för vatten som trädde i kraft år 2000. Här har vi samlat de viktigaste styrande dokumenten.

De svenska bestämmelserna hittar du under rubriken "Svensk lagstiftning" här nedan.

Du hittar Vattendirektivet i sin helhet och grundvattendirektivet (direktivet om skydd av grundvatten) under rubriken "EG-direktiv".

Övrig lagstiftning som gäller vattendirektivet finner du på Vattenportalen.se, en gemensam portal för svenskt vattenarbete.

Svensk lagstiftning

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)

Förordningen om förvaltning av kvaliteten på  vattenmiljön utfärdades i juni 2004 och tar upp indelning av landet i vattendistrikt med vattenmyndigheter samt de olika arbetsmoment som ska utföras. Den talar om vad vattenmyndigheterna ska göra och att SGU och Naturvårdsverket får beskriva hur vattenmyndigheterna ska genomföra olika delar inom vattenförvaltningen.

SFS 2004:660

SGUs föreskrifter (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten enligt förordning 2004:660 om förvaltning av vattenmiljön

Dessa föreskrifter klargör hur en grundvattenförekomst ska beskrivas.  

SGU-FS 2006:1

SGUs föreskrifter (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvatten enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) 

Det övergripande syftet med dessa föreskrifter är att klargöra:

  • hur övervakningsprogram för grundvatten ska upprättas
  • vad som ska mätas och hur ofta mätningarna ska göras 
  • vilka metoder som ska användas för övervakningen.

SGU-FS 2006:2

Nya föreskrifter

SGU har också tre nya föreskrifter till vattenmyndigheterna om hur åtgärdsprogram och förvaltningsplaner avseende grundvatten ska redovisas samt för statusklassificering och miljökvalitetsnormer:

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2008:1) om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2008:2) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2008:3) om redovisning av förvaltningsplan för grundvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

EG-direktiv

Ramdirektivet för vatten (EG-direktiv 2000/60/EG)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Ramdirektivet för vatten (EG-direktiv 2000/60/EG)

Direktivet om skydd av grundvatten (EG-direktiv 2006/118/EG)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring.

Direktivet om skydd för grundvatten (EG-direktiv 2006/118/EG)

Vägledningar från EU-kommissionen

I samband med genomförandet av ramvattendirektivet har kommissionen tagit fram ett antal vägledningar och informationsmaterial. De grundvattenrelaterade vägledningarna återfinns här:

Guidance on Groundwater Monitoring

Guidance on Groundwater in Drinking Water Protected Areas

Guidance on preventing or limiting direct and indirect inputs in the context of the groundwater directive 2006/118/EC

Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment

Grundvattenskydd i Europa

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se