Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

SGU-rapporter

SGU-rapporter är rapporter som tagits fram i samband med externa uppdrag, interna forsknings- och utvecklingsprojekt, utvärderingar, seminarieprogram och liknande.

Du kan ladda ner rapporterna i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster).

2013

Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:1

Meteoriter och misstänkta nedslagskratrar i norra Sverige. SGU-rapport 2013:2

Beskrivning av enheter i den geomorfologiska databasen över Sverige. SGU-rapport 2013:3

Description of units in the geomorphic database of Sweden. SGU-rapport 2013:4

Mineraljakten 2012. SGU-rapport 2013:5

2012

Flygburen gravimetri och gradiometri. SGU-rapport 2012:1

SGUs tyngdkraftsundersökningar - bakgrund, syfte och Gunnarsträskgabbron. SGU-rapport 2012:2

Berggrundsgeologisk undersökning, sydvästra Norrbotten. Sammanfattning av pågående verksamhet 2011. SGU-rapport 2012:3

The large magnetic anomaly in Lake Vättern, Sweden. SGU-rapport 2012:4

Berggrundsgeologisk undersökning, Jäkkvik–Boden. Sammanfattning av pågående verksamhet 2011. SGU-rapport 2012:5

Mineraljakten 2011. SGU-rapport 2012:10

2011 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2012-01-01. SGU-rapport 2012:11

Geologisk vägledning vid ansökan om täkt för energitorv. SGU-rapport 2012:12

Berggrundsgeologisk undersökning, Karlstadsområdet. SGU-rapport 2012:13

U-Pb zircon geochronology of granitic and syenitoid rocks across the southern part of the Sveconorwegian orogen. SGU-rapport 2012:14

Sedimentologisk studie och tredimensionell modell av en drumlin öster om Billingen. SGU-rapport 2012:15

Kan SGUs data användas för att förutsäga vegetationens sammansättning? SGU-rapport 2012:18

Undersökning av  cirkulära magnetiska  anomalier i Nattavaaraområdet. SGU-rapport 2012:19

Berggrundsgeologisk undersökning, kartområdet Falun. Sammanfattning av pågående verksamhet 2012. SGU-rapport 2012:20

Berggrundsgeologisk undersökning, Sydvästra Norrbotten. Sammanfattning av pågående verksamhet  2012. SGU-rapport 2012:21

Berggrundsgeologisk undersökning, Jäkkvik–Boden. Sammanfattning av pågående verksamhet 2012. SGU-rapport 2012:25

Berggrundsgeologisk undersökning, 25H Arjeplog, Projekt Barents. Sammanfattning av pågående verksamhet 2012. SGU-rapport 2012:26

Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten. SGU-rapport 2012:27

2011

Älvdalens porfyrberggrund – nya observationer. SGU-rapport 2011:2

FoU-seminarium vid SGU 22-23 mars 2011. Dokumentation. SGU-rapport 2011:3

Norrlands Mineraljakt 2010. SGU-rapport 2011:5

Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2010. SGU-rapport 2011:6

Lägesrapport Vattentäktsarkivet (DGV) december 2010. SGU-rapport 2011-7

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2011:10

Sulfidjordar och sura sulfatjordar – Vad gör SGU? SGU-rapport 2011:12

2010

En ringformad magnetisk anomali norr om Särna, norra Dalarna. SGU-rapport 2010:1

Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2009. SGU-rapport 2010:2

Ytsubstratklassning av maringeologisk information. SGU-rapport 2010:6

Kortfattad vägledning vid verifiering av grundvattenförekomster inom första förvaltningscykeln. SGU-rapport 2010:11

Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat. SGU-rapport 2010:12

Screening av miljögifter i grundvatten – sammanställning av undersökningar gjorda 2003–2009. SGU-rapport 2010:14

U-Pb zircon SIMS geochronology of a leucogranite at Björkön in the Sundsvall area, central Sweden. SGU-rapport 2010:16

Fynd av bergarter bildade vid meteoritnedslaget i Siljansområdet. SGU-rapport 2010:21

En metod för icke-monetär relativ värdering av grundvattenmagasin. SGU-rapport 2010:22

2009

Erfarenhetsrapport: Sårbarhetskartor för grundvatten anpassade för räddningstjänstens beho. SGU-rapport 2009:5

Kan SGUs kornstorleksdata användas för modellering av utlakning och andra miljörelaterade frågeställningar? SGU-rapport 2009:7

Läs mer om SGU-rapport 2009:7

Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun. SGU-rapport 2009:9

Läs mer om SGU-rapport 2009:9

Lägesrapport Vattentäktsarkivet (DGV) december 2008. SGU-rapport 2009:12

Apparent magnetic models with  ”upward continuation filter”. SGU-rapport 2009:15

FoU rapport: Projekt nummer 35100.Utveckling av mjukvara till ett nytt portabelt radiomagnetotellurik (RMT) instrument. SGU-rapport 2009:18

Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet (DGV). SGU-rapport 2009:19

Bildning av järnmalm i Bergslagen och dess relation till komplexa sulfidmalmer. SGU-rapport 2009:23

Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning. SGU-rapport 2009:24

2008

Norrlands Mineraljakt 2007. Uppdragsrapport. SGU-rapport 2008:4

35089 & 35114: En kombination av Euler dekonvolution och analytisk signal för automatisk tolkning av magnetiska data. SGU-rapport 2008:8

FoU-seminarium vid SGU 4 mars 2008. SGU-rapport 2008:9

Regionala radonundersökningar inom Västra Mälardalen. SGU-rapport 2008:12

Läs mer om SGU-rapport 2008:12

Regionala radonundersökningar inom Stockholms län. SGU-rapport 2008:13

Läs mer om SGU-rapport 2008:13

Samverkan mellan pesticiddatabasen vid SLU och DGV-databasen vid SGU. SGU-rapport 2008:18

Utveckling och inarbetning av röntgendiffraktionsmetodik för haltbestämning av mineral genom Rietveldförfining med programvaran TOPAS R. SGU-rapport 2008:23

Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2007. SGU-rapport 2008:24

Results from radiometric datings and other isotope analyses 2. SGU-rapport 2008:27

Läs mer:
SGUs resultat från radiometriska dateringar

Skredet vid Krokryd, Lärjeåns dalgång, Göteborgs kommun. SGU-rapport 2008:35

Norrlands Mineraljakt 2008. SGU-rapport 2008:37

2007

Dokumentation från SGUs seminariedagar 6-7 mars 2007. SGU-rapport 2007:3

Digital insamling av av vattentäktsdata till databas DGV – exempel på metodik för miljömålsuppföljning. SGU-rapport 2007:5

Multidisciplinär geovetenskaplig studie av små till medelstora gruvdeponier. SGU-rapport 2007:6

Israndstråket Vimmerbymoränen mellan Knivshult och Vanstad i nordöstra Småland. SGU-rapport 2007:7

Kan grundvattenmålet klaras vid ändrade klimatförhållanden? – underlag för analys. SGU-rapport 2007:9

Enskild vattenförsörjning – kunskapsunderlag inför uppföljning av ett nytt delmål. SGU-rapport 2007:10

Vattenskyddsområden – en sammanställning februari 2007. SGU-rapport 2007:12

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten. SGU-rapport 2007:13

Läkemedelsrester i grundvatten. SGU-rapport 2007:15

Vattenkvalitet och markanvändning – en sammanställning av data ur databasen DGV februari 2007. SGU-rapport 2007:19

Områden där grundvattennivån är av särskild betydelse för vattenkvalitet, markstabilitet eller ekosystem. SGU-rapport 2007:20

Fördjupad utvärdering av naturgrusdelmålet inom God bebyggd miljö. SGU-rapport 2007:21

Minerals Act. Minerals Ordinance. Unofficial translation of "Minerallagen" & "Mineralförordningen". SGU-rapport 2007:26

Results from radiometric datings and other isotope analyses 1. SGU-rapport 2007:28

Läs mer:
SGUs resultat från radiometriska dateringar

Geofysiska metoder för att identifiera områden med sulfidhaltiga sediment. Slutrapport.
SGU-rapport 2007:31

Marine environmental data, availability and harmonisation. BALANCE WP1 report. SGU-rapport 2007:36

2006

Förslag till nytt nationellt miljöövervakningsprogram för grundvatten inom Sötvattenprogrammet. SGU-rapport 2006:1

Dokumentation från SGUs seminariedagar 14–15 mars 2006. SGU-rapport 2006:3

Markanvändning i områden med viktiga grundvattenförekomster – indikatorförslag. SGU-rapport 2006:4

Naturligt arsenik – risker i vår omvärld? Samband mellan arsenik i morän och grundvatten. SGU-rapport 2006:6

Anpassning av vattendelare med hänsyn till grundvattnets strömning. SGU-rapport 2006:9

Råvattenanalyser i databasen för grundvattenförekomster och vattentäkter (DGV), lägesredovisning maj 2006. SGU-rapport 2006:11

Arealer av dränerade växthusemitterande torvjordar – digital kartstudie. SGU-rapport 2006:14

Mål och verksamhet för SGU efter 2008. SGU-rapport 2006:21

Norrlands mineraljakt 2006. SGU-rapport 2006:22

Miljömålsuppföljning av grundvatten i kustområden – statusbeskrivning och diskussionsunderlag. SGU-rapport 2006:24

2005

Förslag till distriktsvis inventering av grundvattenförekomster. SGU-rapport 2005:3

Dokumentation från SGUs seminariedag 9 mars 2005. SGU-rapport 2005:7

Underlag för revidering av miljöövervakning av grundvatten inom Sötvattenprogrammet.
SGU-rapport 2005:9

Geologisk karakterisering av ett litet avrinningsområde vid Tostared, Marks kommun. SGU-rapport 2005:11

DGV 2004. Databas för grundvattenförekomster och vattentäkter. Sammanställd över utförd verksamhet 2004. SGU-rapport 2005:12

Förändringar i grundvattnets kemi under 30 år. SGU-rapport 2005:15

Resereapport från "International field workshop on the Triassic of Germany and surrounding countries". SGU-rapport 2005:17

Moräntäckt isälvssediment sydost om Fiskarheden. SGU-rapport 2005:18

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 2005:20

Sammansättning av och vittring i jordprofiler över Dalaporfyr i en morän och i en blocksänka vid Grönsberg i Mora kommun. SGU-rapport 2005:30

Norrlands Mineraljakt 2005. SGU-rapport 2005:34

Mineralogisk och kemisk sammansättning i profiler från svallgrus och  moräner med svallat ytskikt. SGU-rapport 2005:37

2004

Dokumentation från SGUs seminariedagar 10–11 mars 2004. SGU-rapport 2004:4

Förekomsten av sulfidhaltiga postglaciala sediment. Slutrapport. SGU-rapport 2004:9

Vägsalt – användning och påverkan på grundvattnet. SGU-rapport 2004:13

Information om kommunala vattentäkter i DGV – september 2004. SGU-rapport 2004:15

Norrlands Mineraljakt 2004. Uppdragsrapport. SGU-rapport 2004:23

2003

Dokumentation från SGUs seminariedagar 11–12 mars 2003. SGU-rapport 2003-4

Når vi naturgrusmålet? SGUs underlag till fördjupad utvärdering av delmål 4 inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, mars 2003. SGU-rapport 2003-8

Underlag till regeringens fördjupade utvärdering avseende miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. SGU-rapport 2003:15

Norrlands Mineraljakt 2003. SGU-rapport 2003:25

2002

Utveckling av tolkningsmetoder för VLF-data. SGU-rapport 2002:41

Analys av de svenska granitoidernas petrofysiska egenskaper. Appendix. SGU-rapport 2002:42

Utvecklingsprojektet Georange Mineraljakt – Norrland 2002. SGU-rapport 2002:37

2001

Metod för implementering av LKABs flygradiometriska data. SGU-rapport 2001:15

2000

Djupa jordprofiler – databas och exempel. SGU-rapport 2000:15

Rapporter i samarbete med Naturvårdsverket

Grundvatten av god kvalitet.
SGU svarar för innehållet i denna rapport som är en redovisning av ett regeringsuppdrag om miljömål. Rapporten har arbetats fram i samarbete med Naturvårdsverket.
Ladda  ner

Miljökvalitetsnorm för nitrat i grundvatten
En rapport från Naturvårdsverket och SGU med förslag om miljökvalitetsnormer för nitrat i grundvatten.
Ladda ner

Beställningar & information:

SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel), fax: 018-50 10 20
E-post: kundservice@sgu.se

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se