Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

Kaledoniderna i norra Sverige

Här presenteras karta i skala 1:250 000 över Kaledoniderna i norra Sverige. Till kartan hör också en beskrivning.

Kartan över Kaledoniderna i norra Sverige omfattar merparten av Norrbottens län och redovisar de olika bergarternas sammansättning, utbredning och ålder. Ett särskilt kapitel i beskrivningen behandlar mineraliseringar, industrimineral och nyttosten.

Berggrunden i Kaledoniderna

Fjällberggrunden i Sverige tillhör Kaledoniderna – en gammal, eroderad bergskedja som finns bevarad på ömse sidor om Nordatlanten. Kaledoniderna är uppbyggda av ett stort antal långtransporterade bergartspaket, s.k. skollor, som är uppskjutna på varandra. I Norden indelas skollorna i den undre, mellersta, övre och översta skollberggunden, vilka alla har sina karaktäristiska associationer av bergarter.

Underlaget till skollorna utgörs av prekambriska kristallina bergarter med ett tunt täcke av senprekambriska till kambriska sandstenar, slamstenar och alunskiffer. Den undre skollberggrunden är ett komplex av veckad berggrund i överskjutna skollor sammansatta av sprött deformerade prekambriska kristallina bergarter och lågmetamorfa senprekambriska sedimentbergarter.

Den mellersta skollberggrunden karaktäriseras av att prekambriska, kristallina bergarter och icke fossilförande fältspatsandstenar, kvartsiter, dolomiter och skiffrar genom tektonisk upprepning växellagrar med varandra. I högt belägna delskollor genomsätts de sedimentära bergarterna av diabasgångar som intruderat innan skollorna bildades. Bergarterna är övervägande omvandlade i grönskifferfacies.

Den övre skolberggrunden utgörs av två huvudenheter. Underst ligger Seveskollorna med meta-arkoser, gnejser, metamorfa skiffrar, kvartsiter, marmor och basiska bergarter (inklusive eklogiter) av varierande ursprung. Bergarterna är omvandlade i amfibolitfacies eller högre. De överliggande Köliskollorna domineras i sin undre del av ordoviciska till siluriska sedimentära och vulkaniska bergarter vilka är omvandlade i grönskifferfacies. Dessa bergarter överlagras tektoniskt av sedimentära och vulkaniska bergarter med en högre omvandlingsgrad. Den översta skollberggrunden finns i ett mindre område och består av migmatitgnejs, kyanitförande skiffer, lagrad gabbro och amfibolit.

De mest betydande mineraliseringarna är bly och zink i kambrisk sandsten, främst i underlaget till skolorna, titan och järn i anortosit och gabbro, samt koppar, zink och bly i vulkaniska bergarter i Köliskollorna. Bland industrimineral och nyttosten märks främst hydrotermal kvarts samt olika typer av karbonatstenar, täljstensomvandlade ultrabasiska bergarter och olivinsten.

Läs mer

Läs mer om vår berggrundsgeologiska kartläggning – hur informationen tas fram och hur den kan användas.

Beställning

Kartan och beskrivningen kan beställas genom SGU, se beställnings- och kontaktuppgifter nedan.

Du kan också ladda ner beskrivningen:

Ladda ner "Beskrivning till berggrundskartan Kaledoniderna i norra Sverige" (11 300 kb, nytt fönster) 

Karta över Kaledoniderna i norra Sverige

Titel: Kaledoniderna i norra Sverige, norra delen.

Publikationsserie och nr: K 222:1

Utgivningsår: 2009

Författare: Torbjörn Thelander

ISSN: 1652-8336  ISBN: 978-91-7158-958-3

Pris: 100 kr 

____________________________________________________________________

Titel: Kaledoniderna i norra Sverige, södra delen

Publikationsserie och nr: K 222:2

Utgivningsår: 2009

Författare: Torbjörn Thelander

ISSN: 1652-8336  ISBN: 978-91-7158-958-3

Pris: 100 kr

____________________________________________________________________

Titel: Beskrivning till berggrundskartan Kaledoniderna i norra Sverige

Publikationsserie och nr: K 222

Utgivningsår: 2009

Författare: Torbjörn Thelander

ISSN: 1652-8336  ISBN: 978-91-7158-958-3

Antal sidor: 51

Pris: 50 kr

Kundtjänst

SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel), fax: 018-50 10 20
E-post: kundservice@sgu.se

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se