Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

Nyhetsarkiv 2009

December

Nya geofysiska kartor i Kartgeneratorn

2009-12-18
SGU lanserar nu fler geofysiska kartor i webbtjänsten Kartgeneratorn. Det är kartor över kalium, torium, cesium, resistivitet och tyngdkraft som nu går att ladda hem i pdf format. Kartorna används bland annat vid radonunderökningar och när man letar vatten eller malmer.
Läs mer

Mineralmarknaden med tema guld

2009-12-18
Guld är temat för det senaste numret av SGUs publikation Mineralmarknaden. Som vanligt redovisas också en översikt över bland annat hur utbud, efterfrågan och prisutveckling ser ut för vissa basmetaller, ädelmetaller, järn och stål.
Läs mer 

Grängesbergsmalmerna – Bergslagens eget Kiruna?

2009-12-14
I ett SGU-finansierat projekt utforskar SGU, tillsammans med Stockholms och Uppsala universitet, det 45 kilometer långa Grängesbergsstråket, ett av de viktigaste malmdistrikten i Bergslagen de senaste hundra åren. Malmtypen påminner mycket om Kirunamalmen.
Läs mer

Nya tyngdkraftsdata från SGU

2009-12-10
Data från årets tyngdkraftsmätningar finns nu att beställa från vår kundtjänst.
Läs mer

MinBas-dagen 2009

2009-12-03
Över 60 representanter från företag, organisationer och myndigheter samlades på SGU för att diskutera frågor med koppling till industrimineral, bergmaterial och natursten.
Läs mer

November

Välkommen till SGUs enhet för geofysik och maringeologi!

2009-11-30
Vår enhet för geofysik och maringeologi visar sin verksamhet  torsdagen den 10 december. På programmet står bland annat föredrag och utställningar som visar resultat från årets undersökningsverksamhet. Alla intresserade hälsas varmt välkomna!
Läs mer 

Nya intressanta fynd i 2009 års mineraljakt

2009-11-26
Det är dags för prisutdelningarna i 2009 års upplaga av Norrlands mineraljakt. Än en gång har allmänhetens hjälp med att hitta intressanta mineralfynd varit mycket lyckosam. I Malå belönas fyndet av en nästan två kilometer lång ”svans” av block som innehåller nickel och koppar. Vissa block innehåller också kobolt.
Läs mer

Malmer, industriella mineral och bergarter i Gävleborgs län

2009-11-17
I en ny publikation, Rapporter och meddelanden 130, ger SGU en samlad bild av malmer, industriella mineral och bergarter i Gävleborgs län. Rapporten fungerar som underlag för undersökningar efter nya, utvinningsbara fyndigheter och för planering av hur länets naturresurser kan utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Läs mer

Välkommen till SGU 10 december!

2009-11-17
Vår enhet för geofysik och maringeologi visar sin verksamhet torsdagen den 10 december kl. 10–15.
Läs mer 

Luleå-deklarationen: en gemensam FoU-agenda för råmaterial

2009-11-06
SGU har skrivit under Luleådeklarationen, ett svar från den europeiska malm- och mineralsektorn på EU-kommissionens råmaterialinitiativ. Det innebär att vi ställer oss bakom behovet av en EU-gemensam agenda för FoU med koppling till hållbar försörjning av metaller och andra råvaror.
Läs mer

Regeringen säger ja till gasledning

2009-11-05
Regeringen ger Nord Stream tillstånd att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på internationellt vatten inom svensk ekonomisk zon i Östersjön. SGU har fått i uppdrag att fastställa koordinaterna för rörledningarna.
Läs mer 

Oktober

Bergslagen – bergarter, mineraliseringar, strukturer, tektonisk utveckling

2009-10-26
Bergslagen är ett av Europas mest intressanta områden med avseende på mineralfyndigheter och SGU har redan tidigare gett ut regionala geofysiska och geologiska kartor över området. Nu kommer den kompletterande beskrivningen, "Synthesis of the bedrock geology in the Bergslagen region, Fennoscandian Shield, south-central Sweden", där bland annat de olika bergarterna och mineralfyndigheterna, strukturerna och den tektoniska utvecklingen beskrivs ingående.
Läs mer

Att använda SGUs jordartsdata inom jord- och skogsbruk

2009-10-21
Inom både jord- och skogsbruk finns frågeställningar där man skulle kunna dra nytta av bättre kunskap om kornstorleksfördelningen hos de svenska jordarterna. Frågan behandlas i en ny SGU-rapport.
Läs mer

Kartgeneratorn – nu med maringeologiska kartor  

2009-10-05
Vi lanserar nu vår populära Kartgenerator i version 2.0. Nytt är bland annat ett maringeologiskt tema och att vi använder SWEREF99.
Läs mer

SGU deltar i nationell övning för strålskyddsberedskap

2009-10-05
Under oktober deltar SGU i Strålskyddsmyndighetens nationella övning för strålskyddsberedskap.
Läs mer

Kurs om radon i dricksvatten

2009-10-02
SGU medverkar i Strålskyddsmyndighetens kurs om radon i dricksvatten den 18–19 november.
Läs mer

September

SGUs data gratis för forskning

2009-09-23
Sedan tidigare har SGU gett universitet och högskolor rabatt på data ur våra databaser. Nu tar vi ytterligare ett steg. Numera är våra data gratis när de ska användas för forskning.
Läs mer

SGU deltar i bilaga för ett tryggat dricksvatten

2009-09-22
I september distribueras bilagan Vatten med Svenska Dagbladet. I fokus står vårt dricksvatten och dess kvalitet, förutsättningen för ett gott liv. Med ansvar för miljömålet Grundvatten av god kvalitet har SGU bidragit med underlag och idéer. Vår generaldirektör Jan Magnusson deltar i en intervju om enskilt vatten.
Läs mer

SGUs råd i arbetet med översiktsplaner 

2009-09-18
Inför kommunernas aktualitetsförklaringar av sina översiktsplaner gör Länsstyrelsen i Dalarnas län nu en sammanställning av statliga intressen. SGU har yttrat sig om geologisk information i planerna. De råd som vi ger i vårt yttrande kan vara användbara för andra länsstyrelser och kommuner i deras arbete med översiktsplaner.
Läs mer

Geologins dag firades 12 september

2009-09-15
Geologins dag firades runt om i landet lördagen den 12 september. I Uppsala utgjorde Geologins dag en del av Kulturnatten, filialen i Lund hade öppet hus, vi fanns på plats på Naturhistoriska museet i Stockholm – för att nämna några arrangemang. Se bilder från några av evenemangen och läs mer om de arrangemang som kvarstår.
Läs mer

SGUs yttrande om vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner m.m.

2009-09-02
SGU har yttrat sig om vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner m.m. Vi anser att vattenmyndigheterna har gjort en heltäckande sammanställning av det pågående vattenförvaltningsarbetet, utifrån de förutsättningar de haft. Vi rekommenderar dock att de förbättrar sin beskrivning av miljöproblemen för grundvatten.
Läs mer

Augusti

Kosterhavets nationalpark

2009-08-31
Den 9 september invigs Kosterhavets nationalpark i Bohuslän. Den blir då Sveriges första marina nationalpark. Vattnen runt Koster är ovanligt rika på djur och alger, många av dem unika för Sverige. Dessutom finns här Sveriges enda korallrev.
Läs mer

Geologins dag!

2009-08-24
Lördagen den 12 september firas Geologins dag runt om i Sverige. SGU kommer bland annat att finnas på plats i Uppsala centrum för att visa och berätta om hur berg, jord och grundvatten påverkar din vardag. Vi arrangerar också aktiviteter i bland annat Göteborg, Stockholm och Lund.
Läs mer

Mineralmarknaden med tema litium

2009-08-18
Ett nytt nummer av "Mineralmarknaden" finns nu att beställa från SGU. I detta nummer får litium en särskild belysning – bland annat behandlas metallens egenskaper, användningsområden och förekomster. Här ges också en översikt över hur utbud, efterfrågan och prisutveckling ser ut för vissa basmetaller, ädelmetaller, järn och stål. Du kan ladda ner rapportens temadel här på vår webbplats.
Läs mer

Juli

Vattenkvaliteten i Sigtuna kommun

2009-07-02
SGU har i samarbete med Sigtuna kommun studerat dricksvattnets kvalitet från enskilda bergborrade brunnar i kommunen. Resultaten, som redovisas i en ny rapport, visar att det finns förhöjda halter av arsenik, radon och uran i dricksvattnet. Rapporten kan laddas ner här på webbplatsen.
Läs mer

5000 nerladdningar från Kartgeneratorn

2009-07-01
Sedan lanseringen har 5000 kartor laddats ner från SGUs nya webbaserade tjänst Kartgeneratorn. Testa du också!
Läs mer

Juni

Enklare föreskrifter

2009-06-29
SGU har gett ut nya föreskrifter om undersökningstillstånd. De nya föreskrifterna är ett led i arbetet med regelförenkling.
Läs mer

Mer ansvar för sanering av förorenad mark

2009-06-29
Regeringen vill ge SGU operativt ansvar i frågor som rör sanering av statligt förorenad mark. SGU ska också kunna vara huvudman när kommuner inte kan. Förslaget ingår i en proposition som vill förbättra och effektivisera statens arbete med förorenad mark.   
Läs mer

Temadag om säker vattenkvalitet efter olyckor

2009-06-24
Den 1 september arrangerar Livsmedelsverket, SGU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med övriga medlemmar i Samverkansgruppen för vattenförsörjning och vattenkvalitet (SAMVA), en temadag om hur vi uppnår säker vattenkvalitet efter olyckor. Temadagen riktar sig till alla som berörs av olyckor som kan hota dricksvattnet.
Läs mer

Bergverksstatistik 2008 

2009-06-23
Årets utgåva av "Bergverksstatistik" finns nu att beställa från SGU. Här finns bland annat detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion och statistik över produktionen av energitorv, industrimineral och natursten. Du kan också ladda ner publikationen från vår webbplats.
Läs mer

Maj

Sköt om din brunn!

2009-05-29
I Sverige får 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende sitt vatten från egen brunn. Socialstyrelsen och SGU har visat att var femte brunn har otjänligt dricksvatten. Det kan vara skadligt att dricka. För att veta att vattnet håller god kvalitet måste brunnsägaren själv testa sitt vatten.
Läs mer

Leta mineral i sommar!

2009-05-25
Är du nyfiken på mineral och geologi? Eller ska du ut och leta sten i sommar? Då kan du delta i tävlingen Norrlands mineraljakt som arrangeras av SGU och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Årets prissumma blir minst 200 000 kr.
Läs mer

SGU-medarbetare prisbelönt

2009-05-25
SGUs medarbetare Olle Selinus har tilldelats Tilaspriset av Geologiska Föreningen för sina insatser inom medicinsk geologi.
Läs mer

SGUs stöd till geovetenskaplig forskning 2010

2009-05-20
SGU har ansvar för att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. Nu kan intresserade forskare ansöka om forskningsbidrag för 2010.
Läs mer

Temadag i Göteborg om vatten och energi från egen brunn

2009-05-20
Under en temadag i Göteborg den 22 september vänder sig SGU med samlad information om enskild vattenförsörjning och bergvärme till Sveriges kommunhandläggare, konsulter och branschorganisationer för brunnsborrare. Syftet är att bidra till kunskapsutbyte och nätverkande.
Läs mer

Miljöprocessutredningen tar upp SGUs förslag om riksintressen

2009-05-08
Miljöprocessutredningen har presenterat sitt slutbetänkande om områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar (Statens offentliga utredningar 2009:45). De förslag om författningsändringar gällande riksintressen som SGU har lämnat, finns med i det färdiga betänkandet.
Läs mer

SGU svarar på remiss om kalkbrytning

2009-05-05
Miljödomstolen har avslagit Nordkalks ansökan om kalkbrytning inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland. SGU, som tillstyrker ansökan, har i sitt yttrande gjort ett antal klargöranden. Bland annat anser SGU att det inte finns någon annan idag känd fyndighet med kalksten av samma kvalitet och mängd som inom Bunge Ducker 1:64. SGU anser vidare att det inte finns någon risk för att Gotlands vattenförsörjning eller närliggande brunnar påverkas av brytningen.
Läs mer

Marina mätdata från oljeprospektering tas tillvara

2009-05-04
Regeringen har gett SGU i uppdrag att överföra äldre marina mätdata från oljeprospektering till moderna lagringsstrukturer.
Läs mer

April

SGU ställer ut på Maskinexpo, Nordens största maskinmässa

2009-04-29
Besök SGU på MaskinExpo den 14–16 maj på Barkarby flygfält i Stockholm. Vår utställning handlar framför allt om bergkvalitet och byggbarhet i berggrunden.
Läs mer

SGU deltar i regeringens FoU-överläggningar i Washington

2009-04-16
I april deltar SGU i en svensk regereringsdelegation, inbjuden till Washington för att diskutera ett utökat FoU-samarbete mellan Sverige och USA. På agendan står polarforskning, hälsa, hållbar energi och utveckling.
Läs mer 

Plattform för samarbete mellan gruvnäringen i Sverige och södra Afrika

2009-04-14
SGU startar det Sida-finansierade projektet MeetingPoints Mining för att bygga långsiktiga relationer mellan svensk gruvnäring och motsvarande aktörer i södra Afrika. Projektet ska bidra till både rättvis, hållbar ekonomisk tillväxt i samarbetsländerna och affärsmöjligheter för svenska företag.
Läs mer

Seminarium på SGU

2009-04-14
Den 24 april hålls ett seminarium om SGUs uppdrag åt SKB i Forsmark och Laxemar–Simpevarp 2002–2009.
Läs mer

Glimtar från Kartdagarna och GIT-mässan

2009-04-14
Ett stort tack till alla er som besökte SGUs monter på Kartdagarna för intressanta frågor, givande diskussioner och för alla slogans till vår nya Internettjänst Kartgeneratorn.
Läs mer

Rapport om skredet vid Krokryd i Lärjeåns dalgång, Göteborgs kommun

2009-04-06
I denna SGU-rapport behandlas det lerskred som 8 december 2008 gick vid Krokryd i Lärjeåns dalgång i Göteborgs kommun. I rapporten diskuteras bland annat tänkbara orsaker till skredet.
Läs mer

Mars

Studie om kartläggning av områden med sannolika sulfidmalmsförekomster

2009-03-31
En ny rapport från SGU redogör för möjligheterna att med GIS-baserad teknik integrera geologiska, geofysiska och geokemiska data för att identifiera områden med stor potential för förekomst av sulfidmalmer i Skelleftefältet.
Läs mer

Analysmetodik för haltbestämningar av mineral

2009-03-31
I en ny SGU-rapport behandlas analysmetodik för datorstödda haltbestämningar av mineral i blandningar med röntgendiffraktion.
Läs mer

SGU medverkar vid kurs om radon

2009-03-25
Den 23–24 april anordnar Strålsäkerhetsmyndigheten, i samarbete med SGU, kursen "Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten".
Läs mer

SGU lanserar nya webbaserade karttjänster

2009-03-23
SGU lanserar nu nya karttjänster på webben. I en av våra kartvisare finns täckningskartor som visar tillgången till yttäckande geologisk information. Dessutom visar vi detaljerad jordartsinformation och information om borrkärnorna i SGU arkiv och samlingar. 
Läs mer

SGU samverkar med Livsmedelsverket om dricksvatten

2009-03-20
SGU har fått i uppdrag att långsiktigt stödja Livsmedelsverket, som har det centrala tillsynsansvaret över kommunala dricksvattentäkter, i deras arbete med dricksvatten och dricksvattentäkter.
Läs mer

Beredningsuppdrag angående undervattenskabel i Östersjön

2009-03-19
På uppdrag av regeringen har SGU berett en ansökan från det ryska företaget ZAO NPP Sevzaphydroproject om tillstånd att utforska havsbottnen i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon. Syftet med undersökningarna är att utröna möjligheterna att lägga ut en fiberoptisk sjökabel för digital telekommunikation mellan Kaliningrad och Sankt Petersburg.
Läs  mer

Besök oss på Kartdagarna i Jönköping

2009-03-19
SGU kommer att finnas på plats på Kartdagarna (GIT-mässan) 25–27 mars i Jönköping. I vår monter visar vi framför allt hur du på olika sätt kan ta del av vår information.
Läs mer

"Metals and minerals" – en ny skrift från SGU

2009-03-19
EU står inför en utmaning vad gäller råvaruförsörjning av metaller och mineral. I detta sammanhang har Sverige en viktig roll. I SGUs skrift ”Metals and minerals” ges en bild produktion, tillgångar och reserver samt av den framtida efterfrågan på mineral och metaller inom EU och i världen i stort.
Läs mer

SGU på Jobbmässan i Uppsala

2009-03-16
Besök vår monter på Jobbmässan i Uppsala den 18 mars. Vi berättar om hur det är att arbeta på SGU och vilka olika kompetenser vi kommer att behöva i framtiden.
Läs mer

FoU-seminarier – massdöd, uranbrytning och skredrisk

2009-03-13
Den 10–11 mars gick SGUs årliga FoU-seminarium av stapeln. Där presenterades de senaste resultaten från arbeten som fått stöd från SGU för geovetenskaplig forskning och utveckling. Även resultat från SGUs egenfinansierade forskning och utveckling presenterades. Det var spännande dagar som handlade om allt ifrån massdöd och uranbrytning till skredrisk och havsnivåförändringar.
Läs mer

Beredningsuppdrag angående vindkraftverk utanför Falkenberg

2009-03-06
På uppdrag av regeringen har SGU berett en ansökan från Favonius AB om förnyat tillstånd att utforska havsbottnen utanför Falkenberg. Syftet med undersökningarna är att fastställa förutsättningarna för vindkraftverk i området.
Läs mer

Ny gd för SGU

2009-03-02
Sedan den 1 mars är Jan Magnusson generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning.
Läs mer

Februari

Regeringen föreslår enklare och tydligare täktbestämmelser

2009-02-27
Med ett nytt lagförslag vill regeringen förenkla och förbättra bestämmelserna för täkt av naturgrus och torv. Lagen ska bland annat bidra till att skydda förekomster av naturgrus som är viktiga för dricksvattenförsörjningen och skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Läs mer 

SGU på världens största prospekteringsmässa

2009-02-26
SGU deltar och visar bland annat upp Sverige som ett intressant land för prospekterare på mässan PDAC 2009 i Toronto.
Läs mer

FoU-seminarium på SGU 10–11 mars

2009-02-25
Den 10–11 mars är det dags för SGUs årliga FoU-seminarium. Forskare som fått medel genom SGUs stöd till geovetenskaplig forskning presenterar då sina arbeten.
Läs mer

Bokrea!

2009-02-20
Med start den 24 februari rear vi stora delar av vårt boksortiment. Du kan hämta vår reakatalog här på webbplatsen!
Läs mer

Förorenad mark i Hagfors

2009-02-05
SGU har under 2008 låtit utföra nya undersökningar av mark och grundvatten vid det nedlagda tvätteriet i Hagfors. Resultaten visar på mycket höga halter av tvättkemikalien tetrakloreten i grundvattnet. I dagsläget bedöms dock inga akuta hälsorisker föreligga.
Läs mer

Ny forskningsrapport om jordbävningar vid istidens slut

2009-02-02
I forskningsrapporten "Early Holocene faulting and paleoseismicity in northern Sweden" görs en sammanställning av fleråriga studier av de mycket stora förkastningsrörelser i jordskorpan som ägde rum i samband med avsmältningen av den senaste inlandsisen, och de effekter på jordlagren som åtföljande jordbävningar gav upphov till.
Läs mer

Januari

Upphandling av analystjänster

2009-01-26
SGU inbjuder analyslaboratorier att lämna anbud på analystjänster. Analyserna gäller prover som SGU samlar in i sitt arbete med miljösäkring och avveckling av oljelagringsanläggningar.
Läs mer

Sveriges grundvattentillgångar – betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt

2009-01-23
På uppdrag av regeringen har SGU bedömt grundvattnets betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt. I uppdraget har också ingått att analysera framtida hot och möjligheter i den grundvattenbaserade vatten- och energiförsörjningen och att föreslå åtgärder för att säkra tillgången till grundvatten.
Läs mer

Mineralmarknaden med tema molybden

2009-01-20
Ett nytt nummer av ”Mineralmarknaden” finns nu att beställa från SGU. Här ges en översikt över bland annat hur utbud, efterfrågan och prisutveckling ser ut för vissa basmetaller, ädelmetaller, järn och stål. Du kan även ladda hem temadelen, som denna gång handlar om molybden.
Läs mer

Grus, sand och krossberg. Produktion och tillgångar 2007

2009-01-20
Ny rapport från SGU med en samlad statistik över landets leveranser av naturgrus, morän och krossat bergmaterial under 2007. Nu kan du ladda ner rapporten här på vår webbplats.
Läs mer  

SGU pekar ut Maurliden Östra som riksintresse

2009-01-19
SGU har beslutat att mineralfyndigheten Maurliden Östra utgör riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Mineraliseringarna består av en massiv sulfidmalm med höga halter av koppar, zink, guld, silver och bly.
Läs mer

Ny generaldirektör för SGU

2009-01-15
Regeringen har utsett Jan Magnusson till generaldirektör för SGU från och med den 1 mars 2009.
Läs mer

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se