Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

Postglacial lera

När inlandsisen försvunnit låg stora delar av Sverige nedpressat under den tidens havsytenivå. På de djupaste bottnarna avsattes finkornigt material som lera och silt.

När inlandsisens smältvatten slutat att påverka området minskade vattendjupet till följd av landhöjningen. De glaciala leror som var belägna på grunda bottnar började då att eroderas och avsattes på större vattendjup som postglaciala leror (ljusgult på kartan). De postglaciala lerorna saknar, med några få undantag, kalk, är ej varviga, och har en blåaktig färg. Genom landhöjningen har dessa forna bottnar torrlagts och utgör i många områden plana lerslätter. Dessa leror utnyttjas idag i stor utsträckning som  jordbruksmark.

Läs om skred och ras

Lerslätten söder om Uppsala

Den bördiga lerslätten söder om Uppsala utgörs i stor utsträckning av postglacial lera som underlagras av glacial lera. Foto: Gustav Sohlenius.
Skärning i blågrå, postglacial lera
Skärning i blågrå, postglacial lera som överlagrar en ljusare glacial lera. De glaciala och postglaciala lerorna utgör i stor utsträckning de sediment som bygger upp den platta bördiga Uppsalaslätten. Fotot är taget vid byggnationen för en ny dragning av E4:an runt Uppsala (2003).  Foto: Hanna Lokrantz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se