Undersökningarna sätter igång i början på vecka 35 med start i de norra delarna av Öland. Mätningarna väntas ta cirka tre veckor. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därför komma att ändras under tiden. Undersökningarna syftar primärt till att studera de hydrogeologiska förutsättningarna för grundvattenuttag inom fyra områden på Öland som bedöms som särskilt intressanta ur ett hydrogeologiskt perspektiv.

Metodik och utvärdering

Metoden som används benämns SkyTEM och är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. SkyTEM bygger på utsändning av elektromagnetiska vågor från en spole som hänger under helikoptern. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området.

Utvärderingen av SkyTEM-mätningarna görs med stöd av data från markbundna geofysiska mätningar, ett antal för ändamålet borrade brunnar och geofysisk borrhålsloggning i dessa.

En stor mängd data

Data från undersökningen har många användningsområden. Mängden data är stor, den motsvarar cirka 100 000 geofysiska sonderingar ned till cirka 200 meters djup.

Resultatet av undersökningarna

SkyTEM lämpar sig mycket väl för översiktliga undersökningar av Ölands geologi, där metoden kan användas för att snabbt identifiera områden för mer detaljerade undersökningar av de geologiska förhållandena.

Metoden kan utgöra en viktig del för kommande geologiska och hydrogeologiska undersökningar inom andra områden på Öland och i områden med liknande geologi.

Tolkningen av mätresultaten kan resultera i att ett antal områden pekas ut som intressanta för framtida undersökningar när det gäller större grundvattenuttag.

För vart och ett av undersökningsområdena kommer en karta att tas fram, som visar djupet till den nivå där man riskerar salt grundvatten vid borrningar.

Resultaten från undersökningarna kan användas av regionen, länsstyrelsen, konsulter m.fl. som underlag för t.ex. planering av vattentäkter, vattenskyddsområden, arbete med vattenförvaltning, tillståndsgivning och tillsyn av energibrunnar.

Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt vad gäller startdatum för de olika områdernas mätningar. Klicka på de små kartbilderna nedan för att se en förstoring av respektive område.

Område Byxelkrok–Böda–Löttorp:
Mätningarna i området genomförs under vecka 35, och beräknas vara avslutade 2/9.

Område Borgholm: 
Mätningar startar 2 september.                             

 

Borgholm: Mätningarna startar 5 september.

Område Färjestaden–Mörbylånga–Degerhamn:
Mätningarna startar 5 september.

 

Område Kastlösa:
Mätningarna startar 8 september.

Kastlösa: Mätningarna startar 15 september.

Karta över flygmätningar på Öland.